คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง – ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง แก่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิงและชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง มูลค่ารวม 6,000 บาท ให้แก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อใช้สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติการทำอาหารและเบเกอรีของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนกนาถ ชูพยัคฆ์ หัวหน้าภาควิชาฯ (สวมเสื้อลายดอก) คณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

โดยในเดือนมกราคม 2562 ทางกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มีแผนจะจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยละเอียดแก่นักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว จำนวน 120 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิงและชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงไปใช้ในการทำอาหารและเบเกอรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ