คิง รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

คุณนวพร สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เป็นตัวแทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 จาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (ซ้าย) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน "งาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

โดยกิจกรรมที่ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่

1. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวคิง ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์อาหาร

2. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในโครงการพิเศษทางด้านอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

3. สนับสนุนวัตถุดิบน้ำมันรำข้าว ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง ให้แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน