มอบผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง แก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว.

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง แก่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและเบเกอรี โดยมี ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม อาจารย์ประจำภาควิชา และผู้แทนนักศึกษา ร่วมรับมอบ