บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (โรงงานปู่เจ้าสมิงพราย)

 • 2556
  • เข้าร่วม "โครงการถนนปู่เจ้าสมิงพรายปลอดยาเสพติดและอุบัติเหตุจากการทำงาน" จากจังหวัดสมุทรปราการ
  • ได้รับ "รางวัล 3Rs - จากโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2557
  • ได้รับ "รางวัลการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11" (TEM11) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ได้รับ "ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2" จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • 2561
  • ได้รับ "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ" ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2562
  • เข้าร่วม "กิจกรรมการพัฒนาการจัดการนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล" จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สาขาสีคิ้ว)

 • 2559
  • ได้รับ "รางวัลการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 13" (TEM13) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2561
  • เข้าร่วม "โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย" (Safety Thailand) จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด

 • 2552
  • เข้าร่วม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจไทย" จากสถาบันอาหาร
 • 2553
  • ได้รับ "รางวัลสถานประกอบการตัวอย่างการพัฒนาด้านวิศวการประจำปี 2553" (NES AWARD) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • ได้รับ "รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลดการใช้น้ำดีเด่น" จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • 2555
  • เข้าร่วม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์" จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2556
  • เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประจำปี 2556" จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 2558
  • เข้าร่วม "โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"จากกระทรวงแรงงาน
 • 2561
  • ได้รับ "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ" ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด

 • 2557
  • ได้รับ "รางวัลการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12" (TEM12) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2561
  • เข้าร่วม "โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย" (Safety Thailand) จังหวัดนครราชสีมา