วิสัยทัศน์กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

เราจะเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากรำข้าว

 

พันธกิจกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

  1. เป็นผู้นำในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากรำข้าว ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรำข้าว เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
  3. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนการจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน และตอบสนองต่อการเติบโตขององค์กร
  4. ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าทั้งระบบของกลุ่มบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส และชอบธรรม
  5. สร้างความรู้จักและการยอมรับในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในระดับสากล