วิสัยทัศน์กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

กลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากรำข้าว

 

พันธกิจกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

  1. ผลิต วิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากรำข้าวให้มีความหลากหลายเป็นประโยชน์ มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
  2. พัฒนา องค์กร บุคลากร และการจัดการ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
  3. สร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์ในระดับสากล
  4. สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อ พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

 

นโยบาย

  1. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
  2. ดำเนินงานตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
  4. ดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องต่อกฎหมาย