วิสัยทัศน์กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

เป็นบริษัทชั้นนำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากรำข้าว และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

  1. ผลิต วิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อโภชนาการที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี ให้มีความหลากหลายเป็นประโยชน์ มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
  2. พัฒนา องค์กร บุคลากร และการจัดการ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
  3. สร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์ในระดับสากล
  4. สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวต่อ พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น

 

นโยบาย

  1. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
  2. ดำเนินงานตามหลักอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
  4. ดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องต่อกฎหมาย