น้ำมันประกอบอาหารกับค่าความคงตัวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน