กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง รวม 30 ลัง แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริจังหวัดราชบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ และ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล รวมทั้งสิ้น 30 ลัง ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา