คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงแก่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ จำนวน 10 ลัง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร จำนวน 10 ลังให้แก่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ จ.นนทบุรี เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิ โดยมีตัวแทนคณะครูเป็นผู้แทนรับมอบ