มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เพื่อประกอบอาหารแก่น้องๆเยาวชน ในช่วง Covid-19

คุณนวพร สันติวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ผู้แทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 15 ลัง แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำหรับนำไปประกอบอาหารแก่เด็กและเยาวชนในความดูแลของมูลนิธิฯในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยมี คุณลัดดา ทองแสงแก้ว รองผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ